Emisní podmínky dluhopisů společnosti Angel Cars s.r.o.

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Angel Cars s.r.o.

„Angel Cars 9/25“

1 Základní charakteristika dluhopisů

1.1 Emitent:

Emitentem dluhopisů je společnost Angel Cars s.r.o., se sídlem Fischerova 763/9, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČO: 06479651, DIČ: CZ06479651. vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 72077

1.2 Název dluhopisů:

Název vydávaných dluhopisů je „Angel Cars 9/25”. Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru ISIN je CZ0003536567 . Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.

1.3 Druh dluhopisů:

Vydávané dluhopisy jsou podnikovými dluhopisy, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu.

1.4 Podoba a forma dluhopisů:

Dluhopisy mají listinou podobu, ve formě na řad, jsou vydávány jako individuální či hromadné dluhopisy v počtu 500 (pět set) kusů ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč.

1.5 Číselné označení dluhopisů:

Jednotlivé dluhopisy budou označeny pořadovými Čísly 1 (jedna) až 500 (pět set).

1.6 Jmenovitá hodnota dluhopisů:

Každý z dluhopisů má jmenovitou hodnotu 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) jako dlužnou částku. Předpokládaná hodnota celé emise dluhopisů je 5 000 000,- Kč (pět milionů korun českých). Dluhopisy mohou být emitentem vydány v menším objemu v souladu s ustanovením S 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

1.7 Emisní kurz dluhopisů:

Emisní kurz dluhopisů k datu emise je roven nominální hodnotě dluhopisu, tedy 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých).

1.8 Úrokový výnos dluhopisů:

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9% ročně.

1.9 Rating emitenta:

Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebylo provedeno.

2 Emise dluhopisů

2.1 Datum emise:

Datum emise je 1.2.2022. Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k datu emise nebo kdykoli v průběhu emisní lhůty, která skončí 31.7.2025. Emitent má právo prodloužit upisovací období.

2.2 Výnos dluhopisu:

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9% ročně.

page1image11468800

2.3 Upisování dluhopisů:

Dluhopisy budou nabízeny formou veřejné nabídky a emitent proto nevydává a neuveřejňuje prospekt cenných papírů dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná nabídka je uskutečněna na základě zákonné výjimky. Lhůta pro upisování dluhopisů začíná 1.2.2022 a končí 31.7.2025.

K úpisu dluhopisů dochází na základě smlouvy o úpisu dluhopisu. Místem předání dluhopisů je sídlo emitenta, přičemž lhůta pro předání je stanovena maximálně na 14 (čtrnáct) pracovních dnů po úhradě emisního kurzu. Na žádost vlastníka může být, po úhradě částky emisního kurzu na bankovní účet emitenta, zaslán vyplněný dluhopis ve shora uvedené lhůtě vlastníkovi prostřednictvím doporučené zásilky České pošty, nebo kurýrní službou. Zabezpečení vydání, splacení a vyplacení výnosu dluhopisu zajišťuje emitent samostatně nebo prostřednictvím pověřené osoby. Nebezpečí škody přechází na upisovatele převzetím dluhopisu.

2.4 Splacení emisního kurzu:

Emisní kurz bude splacen ve lhůtě 7 pracovních dnů od data úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet emitenta č. 1230345519/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s..

3 Výnos dluhopisů

3.1 Výnos dluhopisů:

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou výši 9% p. a. Úroková sazba je fixní pro celé emisní období. Úročení dluhopisu nastává ode dne, následujícím po dni splacení emisního kurzu, nejdříve však ke dni emise dluhopisu.

Úrokové výnosy jsou vypláceny měsíčně, k poslednímu dni každého kalendářního měsíce až do data splatnosti dluhopisu.

Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní z měsíce o 30-ti dnech (dle konvence pro výpočet úroku BCK–standard 30E/360).

Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení S 18 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

Nárok na úrokový výnos dluhopisu zaniká dnem splatnosti nebo dnem předčasné splatnosti.

3.2 Způsob a místo výplaty výnosu dluhopisů:

Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu je poslední den příslušného měsíce. Úrokový výnos obdrží vždy taková osoba, která je vlastníkem dluhopisu posledního dne v každém měsíci v roce definovaném v článku 3.1. až do data splatnosti dluhopisu.

Výplata výnosu z dluhopisů bude splacena bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu. Vlastník dluhopisu je povinen písemně sdělit emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny. Výnos z dluhopisů je splatný do 5 dnů od rozhodného dne. V případě, že poslední den splatnosti výnosu dluhopisů připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den.

Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.

page2image5087984

4 Zdanění výnosu dluhopisů

4.1 Výnos dluhopisů:

Podle právních předpisů České republiky splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisů budou prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude emitent povinen hradit vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků. Relevantním předpisem je v tomto smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek bude z úrokových příjmů plynoucích z Dluhopisu fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není Českým daňovým rezidentem), vybírána česká daň srážkou u zdroje, sazba takovéto daně je 15 %.

Podle právní úpravy účinné ke dni těchto emisních podmínek platí, že v případě, že úrok plyne právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je úrokový příjem součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob.

V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem je nutné přihlédnout ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění, je-li sjednána.

5 Splacení dluhopisů

5.1 Datum splatnosti dluhopisů:

Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je 31.7.2025

5.2 Předčasné splacení dluhopisů:

Emitent má právo podle své úvahy zcela nebo zčásti, popřípadě i po částech, splatit všechny dosud nesplacené dluhopisy, spolu s poměrným úrokovým výnosem k takovým dluhopisům narostlým, a to ke kterémukoliv datu. Emitent toto rozhodnutí oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději 15 dní před datem předčasného splacení. Pro splacení dluhopisů pak platí čl. 5.3. těchto emisních podmínek.

Vlastník dluhopisu nemá právo žádat splacení dluhopisu před datem splatnosti uvedeným v čl. 5.1. těchto emisních podmínek.

5.3 Způsob a místo splacení dluhopisů:

Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, narostlý výnos. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni 31.7.2025. Tímto dnem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 31.7.2025. Připadne-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

Výplata jmenovité hodnoty dluhopisu bude splacena bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu. Vlastník dluhopisu je povinen písemně sdělit emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny. V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos za toto odsunutí platby.

Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.

5.4 Měna splacení dluhopisů:

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

page3image5088400

5.5 Právo emitenta nakupovat dluhopisy:

Emitent může kdykoli dluhopisy odkupovat na trhu za jakoukoli cenu. Dluhopisy odkoupené emitentem nezanikají, pokud emitent nerozhodne jinak. Nerozhodne-li emitent o zániku jím odkoupených dluhopisů, může tyto dluhopisy zcizit podle vlastního uvážení.

6 Identifikace osob, které se podílí na zabezpečení vydání dluhopisů, splácení dluhopisů a na vyplacení výnosu dluhopisů, s uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech

6.1 Prohlášení emitenta:

Emitent tímto prohlašuje, že veškeré činnosti spojené s vydáním dluhopisů, splacením dluhopisů a s vyplacením výnosu z dluhopisů zabezpečuje samotný emitent.

7 Schůze vlastníků dluhopisů

7.1 Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů:

Emitent oznámí konání schůze vlastníků ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, uveřejněním oznámení způsobem dle čl. VIII těchto emisních podmínek.

Jiný svolavatel oznámí konání schůze vlastníků oznámením zveřejněným v deníku Hospodářské noviny, dojde-li k zániku deníku Hospodářské noviny, bude oznámení zveřejněno v deníku MF DNES. Jiný svolavatel je současně povinen doručit emitentovi nejpozději 30 dnů přede dnem konání schůze vlastníků oznámení o konání této schůze s výzvou, aby toto oznámení zveřejnil způsobem dle čl. VIII těchto emisních podmínek.

7.2 Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů:

Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je den konání schůze vlastníků dluhopisů.

8 Způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisech

8.1 Způsob uveřejňování:

Informace a údaje o dluhopisech budou zpřístupňovány a uveřejňovány na webové stránce emitenta, ke dni vydání těchto podmínek na webové adrese https://autakpronajmu.cz/, nestanoví-li právní předpis jiný způsob uveřejnění a zpřístupnění.

8.2 Emisní podmínky:

Tyto emisní podmínky jsou v tištěné formě zpřístupněny v sídle emitenta a na webových stránkách emitenta na adrese https://autakpronajmu.cz/ .

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Závazek emitenta:

Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto emisních podmínek.

Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky společností Angel Cars s.r.o., které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky této společnosti.

page4image10914240 page4image10914624

9.2 Překlad emisních podmínek:

Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

9.3 Promlčení:

Veškerá práva spojená s dluhopisy se ve smyslu ustanovení S 42 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

9.4 Rozhodné právo a rozhodčí doložka:

Právní vztahy z dluhopisů se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Všechny spory o právech a povinnostech spojených s Dluhopisem budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

V Praze, 1.2.2022 Angel Cars s.r.o.

car-1
JAK VYBRAT PŮJČOVNU?

JAK VYBRAT PŮJČOVNU?

Při půjčce vozidla se nikdo, nechce spálit, to je nám jasné….

ZVOLTE TU NEJLEPŠÍ!

ZVOLTE TU NEJLEPŠÍ!

Proto dohlížíme na to, aby naše vozy byly vždy v nejlepší kondici.

Compare List
Pronajmout vůz?